นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลทางอ้อมถึงเด็ก แนวโน้มเชื่อมั่นท้องถิ่นสูงขึ้น

ผลการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นับตั้งแต่เงินลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่กระจายลงไปสู่ท้องถิ่น มาจนถึง
โครงการไทยเข้มแข็ง เป็นผลให้สัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจปรากฏชัดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 และส่งผลทางอ้อม
ต่อท่าทีและทัศนคติของเด็กที่มีต่อท้องถิ่น โดยผลการสำรวจของ Child Watch พบว่าร้อยละของเด็กที่เห็นว่าจังหวัด
ของตนน่าอยู่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2552 นี้รวมทั้งร้อยละเด็กที่ตั้งใจจะกลับมาทำงาน
ในจังหวัดของตนก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2552 นี้เช่นกัน ชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจของเด็กที่มี
ต่อความมั่นคงและโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นของตนที่เพิ่มมากขึ้น


{#2_201103.gif}