"วิถีชีวิตและวิธีคิดของเด็กและเยาวชน: จาก Gen X ถึง Alpha Generation" ปรวัน จันทรังษี