"ทุกข์เด็กไทย ในวังวนความรุนแรง: แนวทางการขับเคลื่อนป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา" สรรชัย หนองตรุด และ เกินศักดิ์ ศรีสวย