"โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปกับนัยที่มีต่อแนวโน้มปัญหาเด็กและเยาวชน" ภัทรา วยาจุต